Milieuzorgsysteem

Engelen Facility B.V. neemt alle benodigde initiatieven en activiteiten om een goed milieuzorgsysteem te kunnen waarborgen.Voor een doelmatige besturing van de bedrijfsprocessen en om te kunnen voldoen aan de wensen
en eisen van de opdrachtgevers, is een goed functionerend milieuzorg-systeem een belangrijk gereedschap. Het milieuzorgsysteem beschrijft de bedrijfsprocessen. Daar waar nodig zijn werkinstructies per afdeling vastgelegd in werkvoorschriften. Deze worden beheerd en beheerst door de voorwerkers onder verantwoordelijkheid van de directie.

Door het in stand houden van, en continue verbeteringen aan te brengen in de doeltreffendheid van de milieuzorgsystemen, wil Engelen Facility B.V. op de eerste plaats voldoen aan de steeds verdergaande wensen van haar opdrachtgevers en overheid op milieugebied en tevens een bijdrage leveren aan een optimale leefkwaliteit en milieu.

 • Vermindering van het vrijkomen van afvalstoffen en het spaarzaam
  gebruik van natuurlijke hulpbronnen.Milieuzorgsysteem
 • Minimaliseren en waar mogelijk elimineren cq. voorkomen van nadelige
  milieueffecten van bestaande en nieuwe milieueffecten.
 • Het toewerken naar het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling bij
  de leveranciers van Engelen Facility B.V.
 • Het niet alleen nakomen van wettelijke verplichtingen, maar ook
  trachten te komen tot een continue verbetering van de milieuprestaties
  op basis van ALARA (As low as Reasonable Achievable) op basis van de
  uitgevoerde inventarisaties.

De eindverantwoordelijkheid voor het milieuzorgsysteem ligt bij de directie en zij ziet toe op de handhaving daarvan. De daarmee samenhangende werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de voorwerkers. Deze hebben de bevoegdheid om namens de directeur al die maatregelen te initiëren welke noodzakelijk zijn om de vereiste milieuaspecten van de diensten te waarborgen. Daartoe signaleren en coördineren zij de zaken die te maken hebben met opzet, invoering, handhaving en verbetering van het milieuzorgsysteem. Tevens hebben de voorwerkers de taak om de bewustwording van de medewerkers voor zowel kwaliteitsbeleving, klantenwensen en -eisen en het milieu te bevorderen.

MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

“Duurzaam ondernemen is duurzaam schoonmaken” Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden. Engelen Facility BV richt zich op een bedrijfsvoering waarbij zoveel mogelijk milieu verantwoord gehandeld wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om de milieubelasting van ons werk te verminderen. Enkele belangrijke aspecten,

People

• Ondersteuning bij werkzaamheden via ergonomische optimale hulpmiddelen;
• veiligheid en gezondheid op de werkvloer;
• optimale sociale begeleiding door bijvoorbeeld investering in opleiding.

Planet

• Minimaliseren milieu-impact schoonmaakmiddelen (productieketen en gebruik);
• streven naar 100% recyclebare gebruiks- en verbruiksmaterialen;
• minimaliseren CO2-uitstoot/klimaatneutraal werken.

Profit

• transparatie;
• duurzame werkgelegenheid (contracten en beloning);
• maatschappelijke betrokkenheid (sponsoring).